Obnova balkónov

Dôležitým krokom pri komplexnej obnove bytového domu je sanácia balkónov alebo lodžií, či už z estetického alebo funkčného hľadiska.

Balkón je vodorovná plošná konštrukcia vystupujúca z obvodovej steny pred priečelie budovy, prístupná zvnútra budovy, pričom aspoň časť rozhodujúcej nosnej konštrukcie (konzolová doska, podperné konzolové nosníky) staticky pôsobí ako konzola, prípadne je celá konštrukcia zavesená pred obvodovú stenu. Konštrukcia balkóna je zvyčajne z troch strán voľná.

Lodžia je konštrukcia prístupná zvnútra budovy; vodorovná nosná doska staticky pôsobí ako prostá doska a je podopretá zvislými stenami, stĺpmi alebo priechodnými rámami. Zvyčajne je z troch strán ohraničená stenami.

Prečo obnovovať balkóny a lodžie?

Vplyvom poveternostných podmienok sú staršie balkóny a lodžie často v nevyhovujúcom, až havarijnom stave. Vplyvom tepla, vetra a zrážok sa často betón z neudržiavaných lodžií odlupuje, voda sa dostáva k oceľovej konštrukcii a výstužiam a dochádza k jej korózii. Tým vznikajú ďalšie trhliny, odlupovanie ďalších kusov betónu a postupnej deštrukcii lodžie. Tieto poruchy môžu byť tiež spôsobené nedostatočným zateplením alebo nezateplením stien lodžií, vznikom tepelných mostov a zvýšenej kondenzácii vody vo vnútri steny. Celý tento proces môže viesť až k zatekaniu vody do bytov a havarijnému stavu.

Pri balkónoch je zväčša problémom nedostatočná alebo poškodená antikorózna ochrana a s tým súvisiaca korózia kovových častí balkóna, najmä v miestach ukotvenia. Často sa tiež vyskytuje nedostatočná výška zábradlia, ktorá musí byť podľa súčasnej normy STN 74 3305 minimálne 1100 mm alebo v dnešnej dobe už nevhodné materiály, napr. azbest. Pred samotnou obnovou balkónov či lodžií je dôležité správne diagnostikovanie problému, jeho vyriešenie a až potom obnova.

Postup obnovy:
  • Odstránenie všetkých vrstiev
  • Zateplenie penovým polystyrénom EPS 150 S
  • Vyspádovanie aplikáciou balkónového poteru weber.bat
  • Aplikácia hydroizolačnej hmoty weber.terizol (tekutá lepenka)
  • Aplikácia balkónového odkvapového hliníkového profilu, samolepiaceho tesniaceho pásu a pásky na stenu B14
  • Opätovná aplikácia hydroizolačnej hmoty weber terizol
  • Nalepenie dlažby
  • Vyškárovanie dlažby

V prípade lodžií je popri spomenutých krokoch obnovy potrebná tiež ošetrenie, prípadne odstránenie nesúdržných častí omietky na stenách lodžie a aplikácia tepelnoizolačných materiálov na steny lodžií.

Weber.bat – Balkónový poter je určený na vytváranie nových betónových vrstiev s rozšírenou aplikačnou hrúbkou na 10–100 mm pri vylepšených fyzikálno-mechanických vlastnostiach a zníženou tvorbou zmršťovacích trhlín. Je vhodný hlavne pre nové spádové vrstvy balkónov, vyrovnávacie a podkladné vrstvy, podlahy garáži, dielní a pod.
X